ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ဆက္တုိက္ က်ဆင္းလာ


အရပ္သားအစိုးရ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ ေရးအေပၚ လူထုယံုၾကည္မႈျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဆက္တိုက္မာလာ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးသည္ အစိုးရအာဏာရယူသည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁,၁၉၇ က်ပ္သို႔ က် ဆင္းလာၿပီး အစိုးရသစ္ စတင္ သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ၁,၁၉၀ က်ပ္သို႔ ထပ္မံက်ဆင္းလာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္ပပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕လည္း အားေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ လွည့္လည္သံုးစြဲေနသည့္ ေဈးကြက္ထဲ၌ က်ပ္ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားလာ သည္။ လယ္သမားမ်ား၊ ပဲစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားက အစိုးရစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အေႂကြးျပန္လည္ ေပးဆပ္ေနရသျဖင့္ သီးႏွံမ်ား သိုေလွာင္မထားႏုိင္ဘဲ ေရာင္းခ်ေနရမႈက က်ပ္ေငြ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ကဘဏ္တိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ လည္း က်ဆင္းေနသည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆက္ေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျပင္ပေဈးကြက္ တြင္ ေဒၚလာဝယ္လိုအားမွာ လည္း မ်ားစြာက်ဆင္းလာ ေၾကာင္း ေငြလဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ပိုမိုခုိင္မာခ်ိန္ တြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္လည္း ဘဏ္ပိတ္ရက္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁,၂၁၆ က်ပ္သတ္မွတ္ၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕က ၁,၂၀၆ က်ပ္ခန္႔ ေဈးဖြင့္သည္။ ျပည္တြင္း ေငြလဲေကာင္တာမ်ားက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၁၉၁ က်ပ္ ေဈးသတ္မွတ္သည္။

Ref : 7daydaily
Photo Credit : 7daydaily
Posted By : Moe Thae'
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.