ဝန္ထမ္းေရးရာမန္ေနဂ်ာမွ တကၠစီခ မေပးဘဲ စီးေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မေလးကို အလုပ္ျဖဳတ္။


အဆိုပါ လုပ္ငန္းသည္ အငွားကားစီးရာတြင္ ေငြသားျဖင့္ ရွင္းစရာမလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကာလက ဝူသည္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား သူမ၏ကုမၸဏီသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုမိန္းကေလးသည္ ကားငွားခကို သူမဖုန္းမွတဆင့္ ခ်က္ခ်င္းေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႕ ေၾကာင့္မိန္းကေလးအား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖုန္းေခၚခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ဖုန္းကိုင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုး ၀ူသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ ထိုမိန္းကေလးရွိရာ ကုမၸဏီသို႕သြား ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းေရးရာမန္ေနဂ်ာမွ ထိုဝန္ထမ္းေကာင္မေလး အား ကူညီရွာေဖြေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထင္မွတ္မထားသည္မွာ ယင္းမန္ေနဂ်ာ သည္ထိုမိန္းကေလးကို ရွာေဖြေပးခဲ့ရံုသာမက ခ်က္ခ်င္းပင္အလုပ္ မွထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ေကာင္မေလးမွ တကၠစီခေပးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ရက္ေနာက္က် သြားခဲ့သည္။

ဒီသတင္းသည္ ရွန္ဟိုင္း ဝန္ထမ္းေရးရာေလာကတြင္ ေရပန္းအစားဆံုး သတင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကကားခမေပးတာနဲ႕အလုပ္ျဖဳတ္တာ မတရားဘူး ဟုထင္ျမင္ၾက သကဲ့သို႕အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ရိုးသားမႈလိုအပ္သလို သူမ၏လုပ္ရပ္က ကုမၸဏီကို ပါထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ သူမအမွန္ တကယ္ေမ့ေန၍ မေပးေဆာင္တာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဒီေသးမႊားတဲ့ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ပစ္တာမတရား ဘူးဟုေျပာဆိုၾကသည္။ သင္ေရာဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

KT China.Com
china.com Myanmar
Previous
Next Post »
Powered by Blogger.